Algemene Voorwaarden Boterham.nl

Versie 1.2 - 21 September 2021

Wat spreken we af?

We vinden het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken met betrekking tot de diensten die wij jou leveren. Wat we afspreken kun je in deze algemene voorwaarden lezen.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19 Februari 2021.


Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor algemene voorwaarden, je vindt de contactgegevens aan het einde van onze algemene voorwaarden.

Inhoud

Wie is wie?

In deze algemene voorwaarden hebben de met hoofdletters aangegeven definities de volgende betekenis:

1.1 Boterham.nl
Boterham.nl (“wij”, “we”, “ons”, of “onze”) ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 08197736, tevens gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

1.2 Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

1.3 Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“jij, “je”, “jou(w)”) (klanten, Cursisten en andere Website gebruikers) die gebruik maakt van de Diensten of het Materiaal van Boterham.nl.

1.4 Diensten
Alle huidige en toekomstige (digitale) services die Boterham.nl aanbiedt aan Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot de Website, Cursussen, aanbiedingen, offerte, overeenkomst, coaching, Ondersteuning en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Gebruiker verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker zijn verricht, of andere rechtshandeling in de relatie tussen Boterham.nl en Gebruiker.

1.4 Materiaal
Alle verschillende materialen die Boterham.nl aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de Website, e-mail, informatie, video’s, quizzen, testen, enquetes, vragen, artikelen, nieuws, nieuwsbrief, Cursussen, abonnementen, downloads, documenten, pdf’s en andere informatie op onze Website en in Cursussen en Ondersteuning die door ons worden aangeboden.

1.5 Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

1.6 Website
De website https://www.boterham.nl en gerelateerde subdomeinen van het domein boterham.nl, beheerd door Boterham.nl.

1.7 Cursus
Een cursus aangeboden door Boterham.nl, inclusief alle inhoud en materiaal dat tot de cursus toebehoort zoals bijvoorbeeld video’s, audio en documenten zoals werkboeken en slides, e.d.

1.8 Cursist
De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten voor een Cursus.

1.9 Ondersteuning
De ondersteuning per e-mail die wordt geleverd bij een Cursus.

1.10 Licentie
Het recht op het gebruik van een Cursus en Ondersteuning voor een bepaalde periode.

1,11 Niet Goed Geld Terug Garantie
De garantie die wij bieden op de Cursus.

1.12 Cursusmateriaal
Alle verschillende materialen die Boterham.nl aanbiedt binnen een Cursus, waaronder maar niet beperkt tot de Website, informatie, video’s, quizzen, testen, enquetes, vragen, artikelen, nieuws, nieuwsbrief, cursussen, abonnementen, downloads, pdf’s en andere informatie op deze Website en in cursussen die door Boterham.nl worden aangeboden.

Wanneer gelden deze Voorwaarden?

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en alle levering van Diensten of Materiaal door of namens Boterham.nl.

2.2. Als je onze Website, Diensten of Materiaal gebruikt ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ben je wettelijk gebonden aan de voorwaarden erin, ongeacht of je ze hebt gelezen of niet. Er wordt je tijdens het afrekenen van een Cursus gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Door je Cursus aankoop aanvaard je tevens onze Algemene Voorwaarden. Als je op elk moment niet akkoord bent met deze voorwaarden of ze onaanvaardbaar vindt, maak dan geen gebruik van onze Website, Diensten en Materiaal en beëindig je bezoek aan de Website.

2.3 We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of om nieuwe voorwaarden aan het gebruik van onze Website, Diensten en Materiaal op te leggen. In dat geval zullen we de herziene algemene voorwaarden op deze website plaatsen.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Door de Website, Diensten of Materiaal te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, ga je akkoord met de algemene voorwaarden, zoals gewijzigd.

Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen, kan je de Overeenkomst met Boterham.nl beëindigen, per ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Je moet dan binnen 14 dagen na die ingangsdatum contact met ons opnemen per e-mail. 

2.4 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Boterham.nl en Gebruiker is overeengekomen.

Onze diensten: wat je wel en niet van ons kan verwachten

We hebben als doel om jou een prettige ervaring te geven met de Website, Materiaal en Diensten van Boterham.nl. Dus of je nou bijvoorbeeld een Cursus bij ons volgt, een artikel op onze Website bekijkt of op een andere manier contact met ons hebt: ons streven is om alles goed te laten werken, en waar mogelijk te verbeteren.

Het is voor ons echter niet mogelijk om te garanderen dat onze Website, Materiaal en Diensten altijd en volledig beschikbaar zijn en zonder storingen werken. Ook kunnen we niet garanderen dat onze Website, Materiaal en Diensten op elk apparaat, browser of software werkt.

We kunnen onze Website, Materiaal en Diensten soms tijdelijk buiten gebruik stellen. Dit kan nodig zijn voor onderhoud, verbeteringen of aanpassingen.

We zijn vrij om onderdelen van onze Website, Materiaal en Diensten te wijzigen. Dit kunnen o.a. aanpassingen en uitbreidingen zijn, maar ook het schrappen van onderdelen. Bepaalde informatie of functionaliteiten kunnen dan niet meer beschikbaar zijn, of specifiek niet meer beschikbaar via bepaalde apparaten, browsers of software. We streven er bij Cursussen naar om de belangrijkste inhoud van de Cursus die jij volgt beschikbaar te houden tijdens de duur waarvoor je die Cursus volgt, maar dit is niet altijd mogelijk.

We streven ernaar dat onze informatie actueel, accuraat en foutloos is, maar we kunnen daar niet 100% voor instaan. Bepaalde informatie en adviezen kunnen voor jouw specifieke situatie mogelijk niet goed werken of in sommige gevallen zelfs averechts werken. Daarom raden we je aan om een expert in te schakelen voor situaties waarbij je een voor jou aanzienlijke hoeveelheid middelen gaat investeren of je meer zekerheid wil hebben met betrekking tot het nut van onze informatie of adviezen voor jouw specifieke situatie.

Het kan zijn dat je via contact met ons tips of adviezen krijgt. Deze zijn bedoeld om te inspireren, maar hebben niet dezelfde waarde als een (diepgaand) persoonlijk advies van een expert. Je kunt hier daarom geen rechten aan ontlenen.

We spannen ons in om je onze Website, Materiaal en Diensten te leveren. We gaan geen resultaatverplichting aan. Voor de resultaten van het al dan niet toepassen van informatie of adviezen geleverd via onze Website, Materiaal en Diensten blijf je zelf verantwoordelijk.

Huisregels

Boterham.nl is er voor bedrijven en organisaties. Je mag als particulier of als robot geen gebruik maken van onze diensten. Ook moet je ouder zijn dan achttien jaar.

Een Licentie voor een Cursus is persoonsgebonden en deze mag je niet delen met anderen. Als je binnen een bedrijf met meerdere mensen een Cursus wil volgen dan is voor elk persoon een Licentie nodig. Je mag ons Cursusmateriaal niet delen met anderen.

Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw Boterham.nl gebruikersaccount worden verricht. We raden je aan om een sterk wachtwoord te kiezen, en dit wachtwoord persoonlijk te houden. Verander je wachtwoord regelmatig, deel het niet met anderen en gebruik een wachtwoord dat je voor geen enkele andere site of service gebruikt.

Je mag geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen. Dat houdt onder andere in dat je niet zonder onze toestemming plaatjes, teksten, video’s of andere materialen van onze Cursus, Ondersteuning of Website op een andere website mag publiceren.

Onze video’s en audio die op onze Website staan mag je alleen bekijken vanaf onze Website. Deze mag je niet opslaan op je computer of ander apparaat opslaan zodat je ze kunt raadplegen zonder onze Website te raadplegen. Documenten zoals bijvoorbeeld een werkboek van een  Cursus mag je wel opslaan op jouw persoonlijke apparaat voor persoonlijk gebruik.

Je mag de video’s en audio die toebehoren tot een Cursus niet raadplegen als je de Cursus niet (meer) volgt of je Licentie voor die Cursus verlopen is. Heb je in het verleden een Cursus bij ons gevolgd, dan mag je ook nadat je Licentie verlopen is de materialen exclusief video en audio blijven gebruiken voor persoonlijk gebruik. Dit houdt in dat je materiaal zoals bijvoorbeeld de werkboeken en de slides mag blijven gebruiken.

Je mag met en binnen onze Diensten, Materiaal en Website geen handelingen verrichten die in strijd zijn met onze voorwaarden, met wettelijke bepalingen, met de openbare orde of met de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). Dat houdt onder andere in dat je:

 • je niet mag voordoen als Boterham.nl
 • Boterham.nl niet mag hacken
 • Diensten, Materiaal en Website van Boterham.nl niet mag gebruiken voor illegale activiteiten

Persoonlijk Gedrag en Verantwoordelijkheid

6.1 Als Gebruiker ga je ermee akkoord dat je je eigen oordeel gebruikt bij het gebruiken van onze Website, Diensten en Materiaal en stem je er mee in dat je dit op eigen risico doet. Onze Website, Diensten en Materiaal zijn uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden. Je gaat ermee akkoord en begrijpt dat je alle risico’s neemt en dat resultaten op geen enkele manier worden gegarandeerd met betrekking tot onze Website, Diensten en Materiaal. Onze Website, Diensten en Materiaal worden slechts aangeboden om jou onderwijs, advies en tools te bieden waarmee je zelf beslissingen kunt maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw acties, beslissingen en resultaten op basis van het gebruik, misbruik of het niet gebruiken van onze Website, Diensten en Materiaal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

– indirecte schade die je door gebruik van onze Diensten of Materiaal hebt geleden, zoals gemiste besparingen, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, of verminderde goodwill

– schade als gevolg van fouten in ons systeem of de Website, Diensten, Materiaal of Cursussen, als je deze schade had kunnen voorkomen door informatie te controleren of advies in te winnen bij een expert.

6.2 We nemen alle voorzorgsmaatregelen om onze Website, Diensten en Materiaal te beschermen. Vanwege de aard van Internet kunnen we echter de veiligheid van de Website, Diensten en Materiaal of de bijdragen of informatie die aan ons op via onze Website, Diensten en Materiaal worden verstrekt, niet volledig garanderen. Het indienen van bijdrage of informatie aan ons of via onze Website, Diensten en Materiaal gebeurt geheel op eigen risico. We kunnen niet garanderen dat we jou kunnen beschermen tegen verlies van of schade aan jou of aan elk ander persoon, bedrijf of entiteit die voortvloeit uit het gebruik van onze Website, Diensten en Materiaal en je gaat ermee akkoord dat je dergelijke risico’s neemt.

6.3 Je gaat ermee akkoord dat je onze Website, Diensten en Materiaal op geen enkele manier gebruikt op een manier waardoor de Website, Diensten en Materiaal, of de toegang hiertoe, (mogelijk) onderbroken, beschadigd of aangetast worden op welke manier dan ook. Je begrijpt dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en de inhoud die je vanaf jouw computer naar deze Website en de inhoud ervan en naar ons verzend.

6.4 Je gebruikt de Website, Diensten en Materiaal alleen voor wettige doeleinden. Je stemt ermee in dat je onze Website, Diensten en Materiaal op geen enkele van de volgende manieren zult gebruiken:

 • 6.4.1 Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of op een andere manier het uitvoeren van een onwettige activiteit
 • 6.4.2 Het verzenden, gebruiken of hergebruiken van elk soort materiaal dat onwettig, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend, inbreuk op privacy, inbreuk op vertrouwen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is, of die op een andere manier schade aan iets of iemand kan toebrengen.
 • 6.4.3 Het verzenden, beïnvloeden of infecteren van onze Website, Diensten en Materiaal met software virussen of andere schadelijke of soortgelijke computer codes met als doel een nadelige invloed uit te oefenen op de werking van elke computer software of hardware, commerciële werving, kettingbrieven, massa mailings of spam, al dan niet bedoeld.
 • 6.4.4 Het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige angst.
 • 6.4.5 Je voordoen als een derde partij of op een andere manier misleidend zijn over de intentie van jouw bijdragen.
 • 6.4.6 Het reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen van (delen van) onze Cursus, Ondersteuning, Website, Diensten of Materiaal op elke manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden of elke andere overeenkomst met ons.

Geschillen: hoe lossen we die op?

We doen ons best om samen met jou tot een oplossing te komen als we een geschil hebben. Laat het ons ook daarom zo snel mogelijk weten als je ergens ontevreden over bent. Komen we niet samen tot een oplossing, dan leggen we het geschil voor bij een bevoegde rechter in Nederland. Voor onze Overeenkomst geldt het Nederlandse recht.

Boterham Mail inschrijvingen

Door je in te schrijven voor Boterham Mail aanvaard je tevens onze Algemene Voorwaarden.

Door je naam en e-mail adres in te vullen bij een Boterham Mail inschrijf formulier, begrijp je dat:

 • Je je inschrijft voor een gratis, vrijblijvende e-mail nieuwsbrief als onderdeel van Boterham Mail.
 • De nieuwsbrief wordt aangeboden als een gratis service van Boterham.nl en dat hier geen aankoop voor nodig is.

Door je naam en e-mail adres in te vullen op een Boterham Mail inschrijf formulier op onze Website, en de inschrijving per e-mail te bevestigen ben je akkoord gegaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als je niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, klik dan op ‘Uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief. Je schrijft je daarmee uit van de nieuwsbrief en Boterham Mail. Mocht je hier verder hulp bij nodig hebben, mail ons op het volgende e-mail adres: [email protected]

Niet Goed Geld Terug Garantie

We willen dat je tevreden bent met je aankoop.

Mocht een Cursus om wat voor reden dan ook niet bij jou passen, dan kan je dit binnen 30 dagen aangeven en geven we je het volledige door ons ontvangen aankoopbedrag terug. Na die 30 dagen gaan we ervan uit dat jij van mening bent dat je tevreden bent met de aankoop van de Cursus.

Je hebt per Cursus eenmalig recht op deze niet goed geld terug garantie. Besluit je een Cursus voor een tweede keer aan te schaffen, en heb je bij je eerste keer al gebruik gemaakt van de niet goed geld terug garantie, dan heb je er bij de tweede keer geen recht op. 

We behouden ons het recht voor om je deze garantie niet te geven in het geval je er al gebruik van hebt gemaakt voor een Cursus, of in het geval wij van mening zijn dat je er gebruik van maakt zonder dat je er recht op hebt volgens de intentie van deze garantie.

Als je gebruik maakt van deze Niet Goed Geld Terug garantie, dan stopt je Licentie. Je hebt dan geen recht meer op toegang tot Cursus en op Ondersteuning. Ook dien je al het Cursusmateriaal waartoe je toegang hebt gekregen door het volgen van een Cursus te verwijderen van je apparaten.

Voorbeeld dagtelling

Dag 1 is daarbij de eerste dag na de datum van aankoop. Koop je bijvoorbeeld de Cursus op 1 Januari dan tellen we 2 Januari als dag 1 en kun je tot en met 31 Januari aangeven dat de Cursus niet bij je past.

Het Volgen van een Cursus

Voor het kunnen volgen van een Cursus is een geldige Licentie voor die Cursus nodig.

Wat is een Licentie?

Een geldige Licentie geeft je het persoonlijke recht op toegang tot een Cursus. Een Licentie voor een Cursus neem je af door het kopen (“aanschaffen”, “bestellen”, “inschrijven”) van een Cursus bij ons.

Je koopt een Cursus bij ons als je het bestelproces van een Cursus voltooid.

Een Licentie is persoonlijk, en mag niet gedeeld worden met anderen.

Geldigheid Licentie

Een Licentie is 1 jaar geldig tenzij anders vermeld. 

De Licentie vervalt 1 jaar na aankoop van de Cursus.

Je toegang tot de Cursus vervalt als je Licentie vervalt.

Een levenslange Licentie voor een Cursus is geldig zolang Boterham.nl bestaat, we in staat zijn onze diensten te leveren en de betreffende Cursus aangeboden wordt.

Een Licentie vervalt als je niet aan de betaalverplichting voldoet die we bij het kopen van de Cursus gesteld hebben. Bijvoorbeeld wanneer je een overboeking niet doet, of een reeds betaald bedrag terughaalt, of terugbetaald krijgt.

Alle soorten Licenties vervallen als de onderneming Boterham.nl stopt met bestaan, in andere vorm verder gaat of verkocht wordt. 

Voorbeeld Licentieduur
Koop je bijvoorbeeld de Cursus op 1 Januari 2018 dan is je Licentie geldig tot en met 1 Januari 2019. Je Licentie (en daarmee de toegang tot de Cursus en het recht op Ondersteuning) vervalt dan op 2 Januari 2019.

Wat is een Licentie niet?

Een Licentie geeft je niet het recht van het reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen van (delen van) onze Cursus, Ondersteuning, Website, Diensten of Materiaal.

Wat is Ondersteuning?

Ondersteuning (“support”) is de e-mail ondersteuning die je ontvangt bij een Cursus. Je kunt daarbij per e-mail vragen stellen over de Cursus die je aan hebt geschaft. We proberen je hierbij verder te helpen qua zelfeducatie.

Het kan zijn dat je via deze Ondersteuning tips of adviezen krijgt. Deze zijn bedoeld om te inspireren, maar hebben niet dezelfde waarde als een (diepgaand) persoonlijk advies van een expert. Je kunt hier daarom geen rechten aan ontlenen.

We behouden ons het recht voor om per specifiek geval te mogen bepalen wat wel en niet binnen Ondersteuning valt.

Voorbeeld Ondersteuning
Als je bijvoorbeeld iets niet begrijpt dat in een video van de Cursus wordt uitgelegd, dan kun je ons vragen om dit te verduidelijken. We proberen je dan te verwijzen naar ondersteunende informatie over dat onderwerp, of geven je tips met betrekking tot de mogelijkheden die je zelf kunt overwegen als volgende stap.

Voorbeelden van dingen die niet onder Ondersteuning vallen zijn o.a.:

 • Uitvoeren van de vragen van een Cursus, ingevuld voor jouw situatie
 • Persoonlijk advies dat op maat gemaakt is voor jouw situatie.

Duur van Ondersteuning

Je hebt tot 1 jaar na aankoop van een Cursus recht op Ondersteuning, tenzij anders vermeld.

Je recht op Ondersteuning vervalt dus 1 jaar na aankoop van een Cursus.

Hoe werkt de betaling?

Op het moment dat je een Cursus wilt gaan volgen, moet je bij je bestelling geldige betaalgegevens opgeven. Hiermee geef je toestemming voor de betaling van de Cursus. We sturen je na het afrekenen een factuur voor het bedrag dat overeengekomen is tijdens het bestellen van de Cursus.

Onze Overeenkomst vervalt als jij je niet aan de betaalverplichtingen voldoet.

Over testimonials

De testimonials op onze Website en Materiaal zijn altijd waar, weerspiegelen de meningen en ervaringen van echte gebruikers van de Cursus, Ondersteuning, Website, Diensten en Materiaal van Boterham.nl, en worden vrijwillig door klanten ingediend bij Boterham.nl.

Sommige klanten die een testimonial hebben ingediend kunnen een product of service van Boterham.nl hebben ontvangen als een bedankje voor de tijd die ze hebben geïnvesteerd in het schrijven of opnemen van hun ervaring en testimonial.

Privacy

We behandelen je persoonsgegevens zoals die zijn gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de manier zoals die in ons privacybeleid zijn beschreven op onze Website. Je verklaart dat je ons privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord bent.

Ons recht om de bestelling te weigeren of overeenkomst te annuleren

We behouden ons het recht voor om de Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet te accepteren. We behouden ons daarnaast ook het recht voor om een Overeenkomst te annuleren, als wij van mening zijn dat een van onderstaande situaties zich voordoet. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, anders dan terugbetaling van het ontvangen aankoopbedrag in verband met de Overeenkomst die wij hebben geannuleerd.

 • het product is niet of niet meer beschikbaar
 • we hebben onjuiste, onvolledige, frauduleuze of oncontroleerbare informatie ontvangen met betrekking tot je identiteit, leeftijd, betalingsgegevens, bedrijfsgegevens of facturatiegegevens
 • je bestelling wordt door een beveiligingssysteem gemarkeerd als een ongebruikelijke of frauduleuze bestelling
 • er was een fout in de prijs die op de Website werd weergegeven, of het product werd op een andere manier onjuist beschreven
 • er was sprake van een overmachtssituatie
 • je hebt volgens ons geen recht op Cursus, Ondersteuning, Diensten, Materiaal of Website, bijvoorbeeld omdat je onrechtmatig toegang hebt gekregen tot Cursus, Ondersteuning, Diensten, Materiaal of Website

Heb je vragen of feedback?

Als je vragen of verzoeken hebt over de algemene voorwaarden van Boterham.nl, stuur ons dan een e-mail op [email protected]

Ook staan we open voor je suggesties om ons privacybeleid sterker te maken.

Contactpersoon Algemene Voorwaarden

Nadine Atmo

[email protected]

Contactgegevens Boterham.nl

Koophandel nummer 08197736

Nadine Atmo

[email protected]